[Kirknewton 95 of 128]

OS34/390

OS34/390/95

Return to transcription